Continue

This site uses third party analytics cookies. Continuing the navigation over the following banner or closing the same is expressed consent to their use.

Understanding Investing 简体中文网页 Members section

België

 

  consulter le document en langue française

 

Welkom ! De Luxemburgse ICBE’s (Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten) zijn wereldwijd in talrijke landen gecommercialiseerd. In België, hebben de beleggers de keuze om te beleggen in lokale of buitenlandse fondsen. De buitenlandse fondsen moeten echter in België geregistreerd zijn.

ALFI zou u graag willen bijstaan door u toegang te verlenen tot toelichtingen, nota’s en links naar de belangrijkste informatiebronnen in België en in Luxemburg inzake ICBE’s, meer bepaald met betrekking tot de volgende gebieden :

 

 

Controleautoriteiten

 

Een controleautoriteit is een gouvernementele organisatie die controle uitoefent op privaatrechtelijke instellingen of andere openbare instellingen. Hieronder vindt u het adres en verdere gegevens, evenals andere nuttige informatie over de controleautoriteit belast met het toezicht op beleggingsfondsen in Luxemburg.

 

CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier – Commissie van Toezicht op de Financiële Sector

De Commissie van Toezicht op de Financiële Sector is de bevoegde autoriteit voor het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, andere professionele instanties uit de financiële sector, instellingen voor collectief beheer, beheersmaatschappijen, pensioenfondsen, maatschappijen voor de belegging van risicokapitaal  (SICAR), entiteiten voor effectiseringsactiviteiten die doorlopend voor het publiek bestemde effecten uitgeven, gereglementeerde markten alsook de betrokken marktpartijen, multilaterale handelsfaciliteiten en op betalingsinstellingen. De Commissie oefent tevens toezicht uit op de markten voor financiële instrumenten met inbegrip van de betrokken marktpartijen en bedrijfsrevisoren (auditoren).

Het prudentieel toezicht dat door de CSSF ten aanzien van de bedrijven uit de financiële sector wordt uitgeoefend, beoogt het bevorderen van een weldoordacht en voorzichtig beleggingsbeleid conform de reglementaire vereisten, het beschermen van de financiële stabiliteit van de gecontroleerde bedrijven en van de financiële sector in zijn globale activiteit, het verzekeren van de kwaliteit inzake de organisatie en de werking van de interne controlesystemen en het verhogen van de kwaliteit van het risicobeheer.

Meer gedetailleerde informatie inzake reglementaire bepalingen en statistieken alsook inlichtingen over de bescherming van beleggers zijn beschikbaar op de site van de CSSF.

Contact

110, route d’Arlon

L-2991 Luxembourg

Email : direction@cssf.lu

Internet : www.cssf.lu

 

FSMA – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority)

De FSMA staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt zaak van integere financiële markten en een behoorlijke behandeling van de financiële consument

De verschillende actoren in de Belgische financiële sector staan, voor diverse aspecten, onder permanent toezicht om de stabiliteit van en het vertrouwen in de financiële markten en een loyale, billijke en professionele behandeling van de beleggers en financiële consumenten te waarborgen.

Dit toezicht verloopt sinds  één april 2011 volgens het "Twin Peaks"-model  of tweepolig model  met twee autonome toezichthouders, namelijk de  Nationale Bank van België (http://www.nbb.be/) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, kort FSMA, die elk specifieke doelstellingen nastreven.

De FSMA is de opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) die op 1 april 2011 van naam wijzigde als gevolg van haar aangepast opdrachtenpakket, inzonderheid haar exclusieve bevoegdheden inzake het toezicht op de gedragsregels. Het nieuw logo belichaamt de kenmerken en waarden die de grondvesten van de FSMA uitmaken.

 

Contact :

Congresstraat, 12-14

B-1000 Brussel

Email : consumenten@fsma.be

Internet : www.fsma.be

 

Beroepsverenigingen voor vermogensbeheer
 

ALFI – Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement – Luxemburgse Vereniging van Beleggingsfondsen

ALFI werd in 1988 opgericht en vertegenwoordigt de Luxemburgse beleggingsfondsenindustrie. Naast beleggingsfondsen en beheersmaatschappijen, kunnen ook dienstverleners tot deze vereniging toetreden zoals bedrijfsrevisoren, advocatenkantoren of depothoudende banken. De site bevat ook informatie inzake reglementaire bepalingen, brochures alsook statistieken over de Luxemburgse en Europese fondsenindustrie. De “Investor Centre” biedt ook duidelijke informatie over beleggingen in fondsen voor minder ervaren beleggers.

 

Contact

12, rue Erasme

L-1468 Luxembourg

Tel. : +352 22 30 26 1

Fax : +352 22 30 93

Email : info@alfi.lu

Internet : www.alfi.lu

 

BEAMA - Belgian Asset Managers Association

Vereniging van instellingen voor beheer van ICB's, beheer voor institutionele en privécliënten, en beleggingsadvies

De Belgische Vereniging van Asset Managers (met als handelsnaam Belgian Asset Managers Association, afgekort: BEAMA) ontstond op 25 maart 2004 uit het samengaan van de Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging (BVICB) en de Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders en Beleggingsadviseurs (BVVB) .

De BVICB werd in 1958 opgericht als feitelijke Vereniging. De BVVB werd in 1993 opgericht als vzw en ging in vereffening in december 2003. De Algemene Vergadering van 25 maart 2004 verruimde de statuten en de doelstelling van de BVICB, verving de naam van Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging in Belgische Vereniging van Asset Managers en stemde in met het onderbrengen van de leden van de BVVB binnen de nieuwe vereniging.

Momenteel telt BEAMA 58 gewone leden en 22 geassocieerde leden.

BEAMA heeft tot doel de bevordering en de ontwikkeling van het 'Asset Management' in België alsook de verdediging van de beroepsbelangen en de morele belangen van haar leden. Met Asset Management wordt onder meer bedoeld: de bevordering, het beheer, de distributie en de administratie verwerking van ICB's, het institutioneel beheer, het beheer voor privé-cliënten en het beleggingsadvies. In die hoedanigheid vertegenwoordigt de Vereniging haar leden ten opzichte van de overheid en de bevoegde Belgische, buitenlandse of supranationale instellingen.

 

Contact :

Aarlenstraat, 82

B-1040 Brussel

Tel. : +32 2 507 68 70

Fax : +32 2 507 69 79

 

Fondsen en beheersmaatschappijen

 

Zoekt U een fonds?

De ICB-Wijzer geeft een overzicht van de in België openbaar verdeelde ICB's. De klemtoon ligt hierbij op informatie omtrent de organisatie, de typologie, de categorisatie en de kostenstructuur van de ICB's en hun compartimenten.

Indien beschikbaar, wordt ook verwezen naar de websites van de betreffende promotor(en), waar u meer gedetailleerde informatie kan terugvinden. Dagelijkse inventariswaarden, returncijfers, grafieken en benchmarks zijn uiteraard ook te vinden op gespecialiseerde websites.

 

Informatie over fondsen en beleggingen

HOE ZOEKEN ?

Men kan op 2 manieren in de ICB-databank zoeken:

 

-          Via 'Snel zoeken' http://www.beama.be/icb-wijzer/simplesearch kan men snel de fiche van een gekende ICB opzoeken, of zoeken naar een ICB via (een deel van) haar naam.

-          'Geavanceerd zoeken' http://www.beama.be/icb-wijzer/advancedsearch laat toe een lijst van ICB's of compartimenten te genereren, die aan een aantal opgelegde criteria voldoen.

 

Fondsen en belastingen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het fiscaal regime dat van toepassing is op de belegger en het fiscaal regime dat van toepassing is op de ICB. De ICB zelf zal de fiscale aspecten die eventueel op haar van toepassing zijn doorrekenen naar de belegger door deze kosten op te nemen in de "netto inventariswaarde".  De website van de BEAMA http://www.beama.be/financiele-vaardigheden/de-icb/fiscale-aspecten?set_language=nl geeft u meer informatie.

 

Fondsen en pensioen

Bij het individueel pensioensparen (zowel via een pensioenspaarfonds als een pensioenspaarverzekering) hoort een apart fiscaal regime evenals specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen. De website van de BEAMA http://www.beama.be/financiele-vaardigheden/de-icb/fiscale-aspecten/fiscaliteit-pensioensparen?set_language=nl legt de fiscale voordelen van het pensioensparen uit.

De FSMA website geeft een lijst van de revisoren en de revisorenvennootschappen erkend door de commissie voor het bank-, financie- en assentiewezen http://www.fsma.be/nl/Supervision/pensions/bpv/Article/libpv/rev.aspx.

Op de FSMA website enkele links naar adviesorganen omtrent verzekeringen en aanvullend pensioen.

Verzekeringen

  • Commissie voor Verzekeringen

http://www.fsma.be/nl/About%20FSMA/Advisory%20bodies/cvv.aspx

 

Aanvullend pensioen

 

Juridisch

 

De FSMA en de Consumenten

De FSMA heeft als opdracht toe te zien op de naleving van de regels die de bescherming van de belangen van de spaarder, de verzekeringsnemer en de belegger beogen. Daartoe staat ze ook in voor de bescherming van de consumenten tegen het onwettelijk aanbod of de illegale levering van financiële producten of diensten. Ze staat eveneens in voor het bijdragen tot de informatie en de financiële vorming van deze consumenten.

Contact :

Congresstraat, 12-14

B-1000 Brussel

Email : consumenten@fsma.be

Internet : www.fsma.be

 

In Luxemburg

De CSSF is bevoegd om klachten te ontvangen van cliënten bij instellingen (banken, beleggingsmaatschappijen, andere professionele instanties uit de financiële sector, instellingen voor collectieve beleggingen (ICB’s), enz.), die onderworpen zijn aan haar toezicht en om als bemiddelaar op te treden bij deze instellingen teneinde een minnelijke schikking te treffen voor deze klachten.

Meer inlichtingen vindt u in het hoofdstuk bescherming van beleggers op de site van de CSSF : http://www.cssf.lu/protection-investisseurs/

 

Verklarende woordenlijst

De gebruikte woordenschat vindt u in het glossarium van het „beleggercentrum“ van ALFI

Updated on 21/07/14  
Share |