Continue

This site uses third party analytics cookies. Continuing the navigation over the following banner or closing the same is expressed consent to their use.

Understanding Investing 简体中文网页 Members section

Sverige

Välkommen!! Investeringsfonder från Luxemburg marknadsförs och säljs i många länder runt om i världen. Sverige är en stor fondmarknad i Europa, och fondandelar kan köpas på ett flertal sätt. ALFI vill gärna assistera dig genom att tillgängliggöra förklaringar och länkar till viktiga källor till information i Sverige och Luxemburg på följande ämnen relaterade till investeringsfonder:

Tillsynsmyndigheter

En tillsynsmyndighet är en förvaltningsmyndighet som utövar tillsyn över en viss verksamhet. Nedan finner du namn och kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheterna som är ansvariga för tillsynen av fondverksamheten i Luxemburg och Sverige.

CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier

CSSF är ansvarigt för tillsynen över marknadsaktörerna inom Luxemburgs finansmarknads- sektor, såsom banker, investeringsfonder, pensionsfonder, värdepappersbolag och andra yrkesverksamma inom finansmarknaden. Målen för myndigheten är att marknadsaktörerna ska iaktta regelefterlevnad, finansmarknadens stabilitet, översyn av kvaliteten i organisationerna och deras interna kontrollsystem, samt en stark riskhantering.
Det finns omfattande information om lagstiftningen, statistik från marknaden och investerarskydd på CSSF:s webbplats på franska och engelska. Om du har problem med en fond eller ett bolag, har du också möjlighet att kontakta myndigheten direkt.

Kontakt:

110, route d`Arlon

L-2991 Luxembourg

E-mail:   direction@cssf.lu

Internet:  www.cssf.lu

FI – Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Myndighetens uppdrag består i att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. FI ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Tillsynen av fonder och fondbolag är organiserad inom avdelningen Försäkring och Fond.

För dig som konsument finns utförlig information att hämta på FI:s webbsida om finansiella frågor, bolag och sparande, liksom svar på de mest frekventa frågorna. Du kan också hitta kontaktuppgifter för myndigheten, om du skulle ha problem med något bolag.

Kontakt:

Besöksadress:

Brunnsgatan 3
Stockholm

Postadress:
Box 7821
103 97 Stockholm

Öppettider:Receptionenhar öppetvardagar08.00-16.30

Tel:         +46 (0)8 787 80 00
Fax:        +46(0)8 24 13 35
E-mail:   finansinspektionen@fi.se eller fornamn.efternamn@fi.se
Internet: www.fi.se

Fondbolagsföreningar

Fondbolagsföreningar är handelsorganisationer inom fondindustrin. Medlemmar är oftast fondbolag, värdepappersbolag eller fonderna själva. I flera organisationer kan även tjänsteföretag inom fondindustrin, såsom revisionsbyråer, advokatfirmor och förvaringsinstitut, vara medlemmar. Ett av huvudsyftena för organisationerna är att främja allmänt fondsparande. Deras hemsidor innehåller bred information om fondindustrin. Nedan finner du namn, kontaktuppgifter och information om föreningarna i Luxemburg och Sverige.

ALFI – Association Luxembourgoise des Fonds d’investissement

ALFI bildades 1988 och representerar fondindustrin i Luxemburg. Vid sidan av investeringsfonder och fondbolag kan också tjänsteleverantörer i fondindustrin, förvaringsinstitut, advokatfirmor, revisionsbyråer etc. vara medlemmar. Föreningens ändamål är att positionera Luxemburg som det mest attraktiva internationella centrumet för investeringsfonder. Webbsidan innehåller information om regulatoriska frågor, publikationer och statistik för fondmarknaden i Luxemburg och Europa. Investor Centre innehåller också basfakta om fondsparande för oerfarna fondsparare.

Kontakt:
12, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Tel:      +352 22 30 26 1
Fax:     +352 22 30 93
E-mail:   info@alfi.lu
Internet:  www.alfi.lu

FF – Fondbolagens förening

Fondbolagens förening bildades 1979 och är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Medlemsbolagen representerar en mångfald av fondbolag av olika storlek, såväl svenska som utländska. Föreningen verkar  för en sund marknad med stabila spelregler för både fondbolag och fondsparare. Några av Fondbolagens förenings viktigaste roller är att bevaka lagstiftningsarbete med anknytning till fondbranschen samt att vara remissinstans i frågor med anknytning till verksamheten både nationellt och på EU-nivå. Föreningen verkar för god information till allmänheten och för att ge en rättvisande bild av fondsparande i media. På hemsidan går det bland annat att beställa publikationer, hitta aktuell och historisk statistik, samt se resultat från föreningens studier och utredningar och läsa pressmeddelanden.

Kontakt:

Stureplan6

114 35 Stockholm

Tel:     +46 8 506 988 00
Fax:    +46 8 662 53 39
E-mail:   info@fondbolagen.se
Internet:  www.fondbolagen.se

Fonder och fondbolag

Fondbolag

Letar du efter ett fondbolag? Du hittar en förteckning över auktoriserade fondbolag under följande länkar.

Information om fonder och investeringar

Vad är en investeringsfond? Hur fungerar de och vad är fördelarna med dem? Vilka typer av fonder finns?

Du hittar svar på dessa och många andra frågor på Fondbolagens förenings webbsida.

Fondbolagens förening har en lättillgänglig vikfolder om fondsparande på svenska, Fondkollen 2011, som innehåller råd, tips och nyheter kring fondsparandet. Foldern besvarar frågor som: Varför spara i fonder, vad ska du tänka på vid val av fond, vad kostar ett fondsparande, hur skyddas dina pengar osv. Vikfoldern kan laddas ner gratis på Fondbolagens förenings webbsida.

På hemsidan Fondspara ges saklig och enkel information om det viktigaste du behöver veta om fondsparande. Hemsidan besvarar frågor som: Varför spara i fonder? Hur gör man för att spara i fonder? Hemsidan ger även information om: Vad man ska tänka på vid val av fond, olika typer av fonder, risk och avgifter samt hur ditt fondsparande skyddas enligt lag. Det går även att se hur bra en enskild fond går jämfört med andra fonder i samma index.

Investerare kan köpa fondandelar på olika sätt, via fondtorg och direkt på fondbolagens hemsida. Alla fondbolag tillhandahåller översiktlig information om detta.

På hemsidan Fondspara under fliken “Börja spara” finns länkar och tips på var man finner fondtorg och fondbolag.

Fonder och skatter

I Fondbolagens förenings Promemoria klargörs hur investeringsfonder ska beskattas. Promemorian förklarar fondens beskattning, andelsägarens beskattning, kontrolluppgifter och preliminärskatteavdrag samt särskilda regler för bl.a. fondförsäkring, och premiepension.

I vanligt fondsparande betalar andelsägaren 30 % i inkomstskatt vid kapitalvinst samt 30 % i inkomstskatt vid utdelning.

Fonder och pension

Pensionen är en central och viktig fråga idag. Pensionen utgörs av tre delar. Den allmänna statliga pensionen med inkomstpension och premiepension, tjänstepensionen och eget pensionssparande.

På sajten Fondkollen visas hur man enkelt i två steg väljer fonder till premiepensionen. Man kan välja upp till fem olika fonder till premiepensionen.

Juridik

  • Konsumentverket, Konsumentbyråer och konsumentvägledare

Konsumentverket (KOV) är en statlig myndighet som är till för konsumenterna. KOV:s arbete gör det lättare för konsumenterna när de handlar. Under KOV finns konsumentbyråer och konsumentvägledare.

En av Konsumentbyråerna är inriktad på bank- och finansfrågor. Byråerna ger konsumenterna opartiskt vägledning före och efter köp. All rådgivning är kostnadsfri. Läs mer om konsumentbyråerna här.

Konsumentvägledare finns i de flesta av Sveriges kommuner, Konsumentvägledarna kan hjälpa dig och svara på dina frågor. Hitta din kommuns konsumentvägledare här.

Ordlista

En ordlista över terminologin som används i fondbranschen finns här. Många fondbolag har också egna ordlistor.

Updated on 28/07/11  
Share |